Naša činnosť

Čo tvorí skauting?

Priatelia

Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta

Príroda

Skaut je ochrancom prírody a cenných ľudských výtvorov

Služba

Skaut je osožný a pomáha iným

Aj tento rok môžeme ponúknuť našej mládeži plnohodnotý program aj vďaka podpore mesta Detva. Projekt je spolufinancovaný z rozpočtu mesta Detva.

Realizované projekty na činnosť

Za podporu aktivít v roku 2017 vyjadrujeme Mestu Detva úprimné poďakovanie.

Skautské dobrodružstvo v prírode 2017

Projekt podporený sumou 1200 €. Cieľom projektu bola podpora pobytu v prírode, ktorá je kľúčová pri výchove skautov a patrí k hlavným skautským výchovným metódam. Finančné prostriedky z dotácie boli použité na realizáciu čiastkových cieľov a to na trojdňovú výpravu zameranú na skautskú prax, zážitkovo motivačný kurz pre mladých lídrov a skautský letný tábor pre celý zbor.

Za podporu aktivít v roku 2016 vyjadrujeme Mestu Detva úprimné poďakovanie.

Skautský letný tábor – 25 rokov skautingu v Detve 2016

Projekt podporený sumou 1100 €.  Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie a podpora pozitívneho vzťahu k prírode, pohybu, rozvoju zručností a schopností prostredníctvom hier, cvičení v prírode, skautskej praxe a táborníctva. Finančné prostriedky z dotácie boli použité predovšetkým na tábornícky a skautský materiál.

25 rokov skautingu v Detve – Banskobystrický samosprávny kraj 2016

Zámerom projektu bolo predovšetkým pripomenutie, oslávenie 25. výročia skautingu v Detve a propagácia činnosti 106. skautského zboru. Skautský zbor v Detve píše svoju 25 ročnú históriu a vďaka podpore BBSK sme mohli patrične toto významne štvrťstoročie osláviť. Vďaka zrealizovaným aktivitám sa nám poradilo spropagovať zbor a získať nových členov, odprezentovať naše aktivity a poslanie širokej verejnosti a predovšetkým nahromadiť a zaznamenať materiály, spomienky a významné míľniky. Projekt bol podporený sumou 643 €. Za podporu aktivít vyjadrujeme úprimné poďakovanie Banskobystrickému samosprávnemu kraju.